Lần cuối cùng Bank of America công bố kết quả thu nhập hàng quý vào thứ Ba, ngày 18 tháng Tư. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã báo cáo EPS 0,94 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,83 USD x 0,11 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 26,26 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 25,28 tỷ USD. Bank of America có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 11,72% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 21,85%. Doanh thu của Bank of America trong quý tăng 13,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm trước, công ty kiếm được $0,80 EPS. Các nhà phân tích cổ phiếu dự đoán rằng Bank of America sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 3,42 cho năm tài chính hiện tại.

Lần cuối cùng General Motors công bố dữ liệu thu nhập hàng quý vào Thứ Ba, ngày 25 tháng Tư. Nhà sản xuất ô tô đã báo cáo thu nhập 2,21 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 1,53 USD và 0,68 USD. General Motors có tỷ suất lợi nhuận ròng là 5,84% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 15,74%. Công ty có doanh thu 39,99 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 39,38 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, công ty đã công bố thu nhập 2,09 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của General Motors trong quý tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình, các nhà phân tích chứng khoán kỳ vọng rằng General Motors sẽ đạt 6,68 EPS cho năm tài chính hiện tại.

PepsiCo công bố kết quả thu nhập lần cuối vào Thứ Ba, ngày 25 tháng Tư. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,5 USD trong quý, đánh bại ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 1,37 USD và 0,13 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 17,85 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 17,27 tỷ USD. PepsiCo có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 53,68% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 7,48%. Doanh thu hàng quý của PepsiCo tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, doanh nghiệp kiếm được 1,29 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích nghiên cứu dự đoán rằng PepsiCo, Inc. sẽ công bố 7,3 EPS cho năm hiện tại.

Lần gần đây nhất NIKE công bố kết quả thu nhập hàng quý vào Thứ Ba, ngày 21 tháng Ba. Nhà sản xuất giày dép đã báo cáo thu nhập 0,79 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,55 USD x 0,24 USD. Công ty có doanh thu 12,40 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 11,48 tỷ USD. NIKE có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 35,98% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 10,82%. Doanh thu hàng quý của NIKE tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, công ty đã công bố EPS là 0,87 USD. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích cổ phiếu dự đoán rằng NIKE, Inc. sẽ công bố 3,24 EPS cho năm tài chính hiện tại.

CME Group đăng dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Tư, ngày 26 tháng Tư. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,42 USD trong quý, đánh bại ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,36 USD x 0,06 USD. CME Group có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 10,88% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 55,99%. Công ty có doanh thu 1,44 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,42 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, doanh nghiệp kiếm được 2,11 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của CME Group tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Automatic Data Processing, Inc. phát hành dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Tư, ngày 26 tháng Tư. Nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh đã báo cáo thu nhập 2,52 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, đánh bại ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,42 USD và 0,10 USD. Automatic Data Processing, Inc. có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 104,60% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 18,46%. Doanh nghiệp có doanh thu 4,93 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 4,88 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm trước, công ty đã công bố thu nhập 2,21 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của công ty tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích cổ phiếu kỳ vọng rằng Automatic Data Processing, Inc. sẽ công bố EPS 8,17 cho năm hiện tại.

Lần cuối cùng FedEx đăng dữ liệu thu nhập hàng quý vào Thứ Năm, ngày 16 tháng Ba. Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển đã báo cáo thu nhập 3,41 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, đánh bại ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,67 USD và 0,74 USD. Công ty có doanh thu 22,17 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 22,74 tỷ USD. FedEx có tỷ suất lợi nhuận ròng là 3,23% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 17,71%. Doanh thu của công ty trong quý đã giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm trước, công ty đã công bố EPS là $4,59. Trung bình, các nhà phân tích nghiên cứu kỳ vọng rằng FedEx Co. sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 14,93 cho năm tài chính hiện tại.

Public Storage đăng dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Ba, ngày 21 tháng Hai. Ủy thác đầu tư bất động sản đã báo cáo EPS là 2,06 USD trong quý, thiếu ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 3,99 USD (1,93 USD). Công ty có doanh thu 1,09 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 1,07 tỷ USD. Kho lưu trữ công cộng có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 72,08% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 98,82%. Doanh thu hàng quý của công ty đã tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm trước, công ty đã công bố EPS là $3,54. Trung bình, các nhà phân tích chứng khoán dự đoán rằng Public Storage sẽ đạt 16,79 EPS cho năm tài chính hiện tại.

Gilead Science công bố dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Năm, ngày 27 tháng Tư. Công ty dược phẩm sinh học đã báo cáo thu nhập 1,37 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, thấp hơn ước tính đồng thuận là 1,63 USD (0,26 USD). Công ty có doanh thu 6,35 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 6,33 tỷ USD. Gilead Science có tỷ suất lợi nhuận ròng là 20,65% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 39,35%. Doanh thu của doanh nghiệp đã giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, công ty kiếm được 2,12 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích cổ phiếu kỳ vọng rằng Gilead Science sẽ công bố thu nhập 6,75 trên mỗi cổ phiếu cho năm tài chính hiện tại.

Lần cuối cùng Coca-Cola công bố kết quả thu nhập hàng quý vào thứ Hai, ngày 24 tháng Tư. Công ty đã báo cáo thu nhập 0,68 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, đánh bại ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,65 USD x 0,03 USD. Công ty có doanh thu 11 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 10,78 tỷ USD. Coca-Cola có tỷ suất lợi nhuận ròng là 22,69% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 42,96%. Doanh thu hàng quý của công ty đã tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp kiếm được 0,64 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Trung bình, các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu kỳ vọng rằng Công ty Coca-Cola sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,61 cho năm tài chính hiện tại.

Nasdaq công bố dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Tư, ngày 19 tháng Tư. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã báo cáo EPS 0,69 USD trong quý, đánh bại ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,66 USD x 0,03 USD. Nasdaq có tỷ suất lợi nhuận ròng là 18,38% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 22,15%. Doanh nghiệp có doanh thu 914,00 triệu USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 910,06 triệu USD. Trong cùng quý năm trước, doanh nghiệp kiếm được 0,66 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của công ty trong quý đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình, các nhà phân tích chứng khoán dự đoán rằng Nasdaq, Inc. sẽ công bố 2,71 EPS cho năm hiện tại.

Lần cuối cùng TotalEnergies công bố kết quả thu nhập hàng quý vào Thứ Tư, ngày 8 tháng Hai. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,97 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,93 USD x 0,04 USD. Công ty có doanh thu 63,88 tỷ USD trong quý. TotalEnergies có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 28,51% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 7,82%. Các nhà phân tích dự đoán rằng TotalEnergies SE sẽ công bố thu nhập 10,89 trên mỗi cổ phiếu cho năm hiện tại.

ConocoPhillips công bố dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Năm, ngày 4 tháng Năm. Nhà sản xuất năng lượng đã báo cáo EPS là 2,38 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 2,02 USD x 0,36 USD. ConocoPhillips có tỷ suất lợi nhuận ròng là 20,21% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 32,75%. Công ty có doanh thu 15,52 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 16,06 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp đã công bố EPS $3,27. Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đã giảm 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình, các nhà phân tích bên bán dự báo rằng ConocoPhillips sẽ công bố thu nhập 10,17 trên mỗi cổ phiếu cho năm hiện tại